• slajdy1.jpg
 • slajdy2.jpg
 • slajdy3.jpg
 • slajdy4.jpg
 • slajdy5.jpg
 • slajdy6.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA

Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych jest Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą ul. Żwirki
  i Wigury 10A, 66 – 110 Babimost;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście jest Henryk Gibała, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , nr tel.: 602254899;3.
 3.  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym, którym jest stosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, jeżeli jest to konieczne do zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 4. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
 5. Dane osobowe mogę być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;
 6. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres 10 dni.
  1.  Każda osoba której wizerunek zarejestrowano w systemie monitoringu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Żwirki i Wigury 10A, 66 – 110 Babimost, lub drogą elektroniczną pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu .
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Deklaracja dostępności

   
Deklaracja dostępności
 
 • Wstęp Deklaracji
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/csir/
 
 • Daty publikacji i aktualizacji
Publikacja strony internetowej – 2012-10-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. Brak mechanizmów ułatwiających dostęp dla osób słabowidzących i niedowidzących.
 2. Brak pętli indukcyjnych.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:
1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-24.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-09-24.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Górnicka, adres poczty elektronicznej:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683513314. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
 • Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)
 
 • Dostępność architektoniczna
Centrum Sportu i Rekreacji - Hala ,,Olimpia", ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost
1. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
2. Do całego budynku prowadzą  4 wejścia z czego 3 są użytkowane codziennie.
3. Główne wejście – wejście ,,D” do budynku Centrum Sportu  i Rekreacji  jest bezprogowe z poziomu chodnika.
4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
6. W budynku znajduje się platforma windy dla osób niepełnosprawnych – wejście ,,A”.
7. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
8. Pomieszczenie Dyrektora znajduję się na poziomie ,,1”
9. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
10. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego miejsca w Centrum Sportu i Rekreacji.
11. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – w wejściu ,,D”
12. Szatnia dla osób niepełnosprawnych korzystających z zajęć sportowych jest dostępna na parterze (szatnia nr 9).
13. Przed budynkiem Centrum Sportu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
14. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
15. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
16. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Budynek Fitness Park, ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost
1. Budynek jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych.
2. Do budynku prowadzą dwa wejścia, które nie posiadają progów i są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jedno wejście prowadzi bezpośrednio do szatni dla drużyn sportowych oraz na poziom ,,1” – siłowni i salki fitness.
3. Poziom ,,1” nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych.
4. Na poziomie ,,O” znajdują się pomieszczenia tylko dla drużyn sportowych.
5. W budynku od strony szczytowej znajduje się pomieszczenie dla stowarzyszenia osób niepełnosprawnych wraz toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
6. Wejście do pomieszczenia nie posiada progu i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.
7. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
8. Do pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
 
 
 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Henryk Gibała

tel. 602 254 899

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych jest Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 10A, 66 – 110 Babimost;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście jest Henryk Gibała, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  , nr tel.: 602254899;
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 4. Dane osobowe mogę być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane zgodne z kategorią archiwalną akt;
 6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a);
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych wskazanych w danej sprawie, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 

.

 

Godziny otwarcia SIŁOWNI:


Poniedziałek           09:00 - 13:00 oraz 16:00-21:00

Wtorek                  09:00 - 13:00 oraz 16:00 - 21:00

Środa                     09:00 - 13:00 oraz 16:00 - 20:00

Czwartek                14:00 - 21:00

Piątek                     14:00 - 21:00

Sobota                   15:00 - 21:00

Niedziela                15:00 - 20:00

 

Wyciąg z załącznika do Zarządzenia Nr 29/20 Burmistrza Babimostu z dnia 21.05  2020r.

 

 cennik aktualny 2016 od-1

cennik aktualny 2016 od-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Siłownia

100 0226

  Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

Sala konferencyjna

100 0238

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

Sala klubowa

100 0240

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

Salka fitness

14 0249

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

Szatnie dla zawodników

100 0252

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

Hol główny

100 0217 

Galeria zdjęć

 

tn O nasCentrum Sportu i Rekreacji w Babimoście powstało w 2007 roku. Hala sportowa „Olimpia” stanowi pierwszy etap budowy kompleksu w skład, którego w przyszłości wejdzie pełnowymiarowa płyta piłkarska o sztucznej nawierzchni oraz Fitness Park. W trakcie realizacji jest budowa nowego stadionu z pełnowymiarową trawiastą płytą piłkarską oraz boisko treningowe. Wokół płyty piłkarskiej wykonana zostanie bieżnia o nawierzchni syntetycznej. Kolejnym etapem budowy stadionu będą trybuny i zaplecze magazynowo-socjalne. Przy realizacji poszczególnych obiektów stosowane są nowoczesne technologie i rozwiązania konstrukcyjne. Największą zaletą Centrum Sportu i Rekreacji jest to, że wszystkie obiekty już wybudowane oraz te będące w planach znajdują się w jednym miejscu tworząc wielki kompleks sportowo – rekreacyjny, w którym aktywnie można spędzić czas wolny. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą.

 

Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Żwirki i Wigury 10a
66 - 110 Babimost

tel. 68 351 33 14
kom. 507 972 442
fax 68 351 33 16
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 7:30-22:00
Sobota-Niedziala 14:00-22:00


Pokaż Centrum Sportu i Rekreacji Olimpia na większej mapie

507 972 442
 

Kontakt

Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Żwirki i Wigury 10a
66 - 110 Babimost
tel. 068 351 33 14
kom. 507 972 442
fax 068 351 33 16
csir@babimost.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 7:30-22:00
Sobota-Niedziela 14:00-22:00
Biuro czynne:
Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

Znajdź nas na

fejsbuk-button

Kalendarz imprez

Polecamy

bSP logo www

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:1
Wszystkie:135691
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Henryk Gibała

tel. 602 254 899

e-mail: serwis@serwis-technika.pl